Общи Условия


“БГ ТРАВЕЛ 2009“ ООД притежава Удостоверение за регистрация РК- 01-6486/29.01.2010 г. и покрива всички нормативни изисквания, за да извършва туроператорска и турагентска дейност.

“БГ ТРАВЕЛ 2009“ ООД е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора” № 065 0000108/26.02.2014г - застрахователна компания "Евроинс" АД.

„БГ ТРАВЕЛ 2009“ ООД разполага със следната банкова сметка:

Обединена Българска Банка АД
IBAN: BG 16UBBS80021009768030
BIC: UBBSBGSF

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ

Резервацията за предлаганите от „БГ Травел 2009” ООД туристически услуги се извършва в офисите на фирмата, в оторизираните от нея туристически агенции,по заявка, направена в интернет страницата на фирмата или с телефонно обаждане. Необходимо е да предоставите имена, адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Резервацията е валидна е 72 часа и след изтичането на този срок, ако не е направено потвърждение чрез подписване на договор и внасяне на депозит, резервацията се анулира.

Записването става след потвърждение на резервацията от страна на агенцията и внасяне на депозит от 30 % от стойността на заявените туристически услуги, ако не е упоменат изрично друг размер на депозита, и подписване на договор за организирано пътуване /почивка/ настаняване. Заплащането на остатъка от стойността на пакета става 15 дни преди датата на пътуване /при автобусните екскурзии/ и 20 дни преди датата на пътуване /при самолетните екскурзии/. Плащането става в офиса на ТА "БГ Травел 2009" или по банков път. С подписването на договора условията в него стават задължителни и за двете страни. В случаите, когато записването е направено в оторизирана туристическа агенция, всички въпроси, свързани с заявените услуги, се уреждат само с нея.

По одобрен от Вас начин (в офиса на фирмата, по пощата или факс) ще получите официален документ – ваучер или билет – с пълно описание на заявените услуги. Ваучерът и билетът трябва да бъдат представени на рецепцията на хотела или на водача на групата за екскурзия.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • За страните от Европейския съюз, Ви е необходима валидна лична карта.
  • Общо задължително условие за пътуване в чужбина е наличието на валиден паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
  • За деца под 18г., които пътуват сами или с единия от родителите си се изисква нотариално заверена декларация от родителите (родителя), че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Копие от декларацията следва да се представи в офисна фирмата при плащане на последната вноска по договора. Оригиналната декларация е необходима по време на екскурзията. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това са за сметка на пътуващите.
  • Чужди граждани, желаещи да пътуват с „БГ Травел 2009”ООД, трябва да се информират за визовия режим на техните страни със страните, включени в съответната екскурзия. 
  • За да бъдат изрядни Вашите документи във връзка с избраната от Вас програма, моля изисквайте актуална справка за тях от Туроператора.

ВИЗИ

За пътуване в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът съдейства на клиента при изготвянето на документите и при представянето на необходимите документи в съответното посолство, в зависимост от изискванията на последното. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на посолството, платените от клиента такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в програмата на екскурзията.

АНУЛАЦИИ

Анулациите за автобусни и самолетни пътувания са подробно описани в клиентския договор.

* ПОТРЕЛИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение не по-късно от 30 работни дни преди датата на тръгване.

* ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 30 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 20 работни дни преди датата на тръгване.

* ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 50 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 10 работни дни преди датата на тръгване.

* ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 75 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 5 работни дни преди датата на тръгване.

* ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да преотстъпи пътуването си на друго лице като се задължи да уведоми ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 3 работни дни преди пътуването. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи неустойки и обезщетения. Подписа на потребителя се приема за гаранция, че неговия заместник е запознат с всички условия на пътуването.

* ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже договора без да дължи неустойка или обезщетение ако не му бъде предоставен застрахователен договор. Отказът става в писмена форма пред ТУРОПЕРАТОРА преди началото на пътуването.

* ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването ако за него е необходим минимум души и този брой не е набран 10 работни дни преди пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми в горепосочения срок потребителя.

ЦЕНИ

Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзиите. Входните такси за туристическите или развлекателни обекти, които не фигурират в пакетната цена се заплащат отделно. Всички допълнителни услуги се заявяват предварително и се заплащат отделно. Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда предвиден в клаузите на чл.34 от ЗТ. За предлаганите от нас програми са в сила изисквания за минимален брой участници. „БГ Травел 2009”ООД си запазва правото да анулира конкретно пътуване в случай на недостигане на този брой, като възстановява на клиентите внесените до този момент суми.

ЗАСТРАХОВКИ

“БГ ТРАВЕЛ 2009“ ООД е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора” № 065 0000108/26.02.2014г - застрахователна компания "Евроинс" АД, както и със застрахователен договор за медицински разноски /болест, злополука/ покриващи разходите на потребителя по време на престоя в страната или чужбина. Застраховката се осигурява за времето на престоя на туристите/екскурзията. Тя не покрива професионални или хронични заболявания, стоматологични услуги, увреждания на здравето в следствие употреба на алкохол или психотропни вещества.

ОТГОВОРНОСТИ

"БГ Травел 2009"ООД носи пълна отговорност за изпълнение на програмите и за качеството на предлаганите услуги.

Туроператорът не носи отговорност както за загубени или откраднати вещи или документи на туристите, така и за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите. В случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелската база, автобусите или трети лица, то извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Евентуалните щети се компенсират веднага от извършителя, а ако това не е възможно се съставя протокол за нанесената щета и изплащането и от извършителя става в едноседмичен срок след завръщането на групата.

Туроператорът не носи отговорност при настъпването на обстоятелства извън нейния контрол, които пораждат промени в програмата или на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.), които възпрепятстват провеждането на конкретна екскурзия.

Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава. Категоризацията на хотелите се извършва на база местни критерии и е възможно да не отговаря на стандартите в ЕС. В тези случаи фирмата не носи отговорност за разминаванията в стандартите.

РЕКЛАМАЦИИ

При възникнали условия за рекламации относно организацията и провеждането на програмите, рекламациите се приемат в писмен вид не по-късно от 7 дни след приключване на пътуването и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е станало произшествието, като се съставя констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства. „БГ Травел 2009”ООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.